Úvod / Aktuality

Aktuality

Elektronická schránka a zahraničný štatutár slovenskej právnickej osoby

Sep 6, 2016
Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.


Od 01.01.2017 budú všetky písomnosti orgánov verejnej moci smerom k právnickým osobám doručované do ich elektronických schránok.

Prístup do schránok je možný len za použitia slovenského občianskeho preukazu s čipom, resp. príslušného preukazu o pobyte cudzinca na území SR (napr. modrá karta). Iné alternatívne formy prístupu zatiaľ nie sú povolené.

V prípade, ak je štatutárom právnickej osoby alebo organizačnej zložky v Slovenskej republike zahraničná fyzická osoba, musí táto na prístup do schránky splnomocniť fyzickú osobu - štátneho občana SR s trvalým bydliskom na území SR (ktorá má, resp. môže mať ako jediná občiansky preukaz s čipom).
Alternatívne je možné, aby i zahraničná fyzická osoba (ktorá teda NIE JE štátnym občanom SR), mala prístup do elektronickej schránky právnickej osoby, avšak:
1. musí mať dlhodobý (alebo trvalý) pobyt na území SR
2. musí mať vydaný doklad o pobyte cudzinca na území SR s čipom
3. musí podať "Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR" Tlačivo tejto žiadosti: https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/ac8072ff-eb42-48d5-8236-a5f500b4755e

Bližšie informácie o postupe zahraničných fyzických osôb ako štatutárov slovenských právnických osôb možno nájsť na:
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_pristup-zahranicnych-statutaro (ENG: https://www.slovensko.sk/en/electronic-mailbox/foreign-entity )
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zahranicny-statutar/


Overiť si korektné nastavenie zastupovania a prístupu do elektronickej schránky právnickej osoby je možné zadaním IČO na stránke https://www.slovensko.sk/sk/overenie-zastupovania .
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.