Úvod / Aktuality

Aktuality

Elektronické doručovanie dokumentov verejnej správy najneskôr od 01.01.2017

Jul 31, 2016

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

V súvislosti s dlhotrvajúcim trendom elektronizácie štátnej správy čakajú právnické osoby v najbližšom období podstatné zmeny v doručovaní písomností od orgánov verejnej moci:
- každá právnická osoba, za ktorú sa oprávnená osoba prihlási do svojej Elektronickej schránky na portále na www.slovensko.sk (predtým www.upvs.sk; Ústredný portál verejnej správy = ÚPVS) po dátume 01.08.2016, bude mať automaticky aktivovanú schránku pre doručovanie elektronických dokumentov od orgánov verejnej správy. Táto forma doručovania úplne nahradí (alebo by mala nahradiť) doručovanie listín v papierovej podobe. Teda, v písomnej podobe nebude právnickej osobe doručované žiadne rozhodnutie, výzva apod. Všetko bude doručované len do elektronickej schránky.
- každá právnická osoba, za ktorú sa oprávnená osoba neprihlási do elektronickej schránky na portále slovensko.sk, bude mať automaticky aktivovanú túto schránku najneskôr od 01.01.2017.
- viac informácií je možné nájsť na stránkach www.slovensko.sk (napr. https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_povinna-aktivacia-schranok-pra alebo https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po alebo https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_pristup-zahranicnych-statutaro ) 

Táto zmena je podstatná, nakoľko elektrické doručenie sa môže týkať podstatných listín (rozhodnutia, rozsudky, žiadosti, výzvy, sankcie...) a v prípade, ak sa s nimi právnická osoba neoboznámi, aj tak platí fikcia doručenia a teda nastanú (môžu nastať) zásadné právne účinky! Prístup do Elektronickej schránky na ÚPVS má každá fyzická osoba na základe občianskeho preukazu so zaručených elektronickým podpisom (ZEP), za právnickú osobu majú toto právo výlučne štatutárne orgány (konatelia, resp. členovia predstavenstva). V elektronickej schránke na ÚPVS je možné nastaviť notifikáciu, t.j. do príslušnej nastavenej e-mailovej schránky príde e-mailová správa, že do schránky bola doručená nová správa (listina). 

Je možné nastaviť i sťahovanie nových správ do e-mailovej schránky, avšak v tomto prípade sa nejedná o plnhodnotné doručenie a nie je možné oboznámiť sa s obsahom doručovanej správy. Ide len o akúsi "inú formu" notifikácie. Následne je potrebné prihlásiť sa do elektronickej schránky na portále www.slovensko.sk a doručenú správu (dokument) vyzdvihnúť. V prípade, ak ako štatutárny orgán (konateľ, predseda predstavenstva, člen predstavenstva) nemáte doposiaľ vybavený nový občiansky preukaz so ZEP, odporúčame tak urobiť čo najskôr. 

Naša advokátska kancelária je pripravený poskytnúť Vám potrebnú súčinnosť, prípadne zabezpečiť "preberanie" a kontrolu elektronickej schránky. Je potrebné vziať do úvahy, že niektoré listiny majú lehotu na vybavenie (prípadne opravný prostriedok a pod.) len 3 dni.

Minimálne považujeme za nevyhnutné, aby každá právnická osoba mala nastavené mechanizmy tak, aby vždy bola zabezpečená kontrola elektronickej schránky a oboznámenie sa s prípadnými tam doručenými listinami.

Odporúčame venovať sa tomuto procesu už v priebehu tohto polroka 2016, nakoľko na prelome rokov 2016 a 2017 je dôvodné
predpokladať nápor súvisiaci s touto agendou.

Je síce potrebné vziať v úvahu i to, že nie je možné predvídať, ktoré úrady a ako rýchlo zavedú elektronické doručovanie do praxe, avšak trend elektronizácie je zrejmý a nezvratný. 

Preto je nevyhnutné sa tomuto procesu prispôsobiť. V opačnom prípade môžu nastať neželané právne dôsledky. 
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.