Úvod / Aktuality

Aktuality

Advokáti z AK OS&Co. zvolení za členov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov

Jun 20, 2013
Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov zvolilo advokátov advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. za členov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov zvolala v zmysle vnútorných predpisov komory v mesiaci máj 2013 Riadne Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov.

Na tomto Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 25. mája 2013, boli zúčastnenými autorizovanými architektami zvolení za členov Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov i advokáti advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. - JUDr. Dominik Okenica a JUDr. Peter Škriečka.

Na následnom prvom zasadnutí Disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov, konanom dňa 12. júna 2013, bol JUDr. Dominik Okenica zvolený za člena Prvého Disciplinárneho senátu a Prvého Mediačného senátu pod vedením ich predsedu Ing. arch. Vladimíra Hrdého, autorizovaného architekta a JUDr. Peter Škriečka bol zvolený za člena Druhého Disciplinárneho senátu a Druhého Mediačného senátu pod vedením ich predsedu Doc. Ing. arch. Branislava Somoru, autorizovaného architekta.

Zvolenie členov našej advokátskej kancelárie do tohto významného a dôležitého orgánu Slovenskej komory architektov považujeme za prejav veľkého uznania odbornosti a osobnostných vlastností oboch advokátov zo strany autorizovaných architektov. Advokáti sa budú zodpovedne a starostlivo usilovať prispieť svojimi skúsenosťami a odbornosťou k zákonnému a spravodlivému priebehu zmierovacích konaní a disciplinárnych konaní a napomáhať ostatným členom disciplinárnej komisie - autorizovaným architektom vo výkone ich právomocí.

Obaja zvolení advokáti si dovoľujú touto cestou poďakovať autorizovaným architektom - členom Slovenskej komory architektov za prejav ich dôvery a uznania.
Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.