Home / About us

About us

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. vznikla v januári 2010 ako prirodzený pokračovateľ Advokátskej kancelárie JUDr. Dominika Okenicu, ktorá pôsobila na Slovensku od začiatku roku 2007. Dôvodom zásadnej štrukturálnej zmeny pôvodnej advokátskej kancelárie bolo  posilnenie odborného kolektívu kancelárie a poskytovanie väčšieho rozsahu kvalitnejších právnych služieb klientom.

Personálne zázemie našej kancelárie umožňuje našim klientom využívať rýchle a kvalitné právne služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, správneho a pracovného práva, v ktorých máme rozsiahle teoretické a praktické skúsenosti. Všetci členovia našej advokátskej kancelárie sú v požadovanej miere pripravení poskytovať klientom kvalifikovaný právny servis. Do nášho portfólia patria aj zručnosti a znalosti z oblastí verejného obstarávania, legislatívneho procesu a styku spoločnosti s orgánmi verejnej moci. Samozrejme, právne služby poskytujeme aj v ostatných oblastiach práva. Vzhľadom na spoluprácu s viacerými advokátmi vieme zabezpečiť i právny servis v „menšinových oblastiach práva“ ako je napr. zastupovanie pred Ústavným súdom alebo Európskym súdom pre ľudské práva. Právne služby sme spôsobilí poskytovať v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

V odvetví trestného práva sa zameriavame najmä na riešenie trestných činov v súvislosti s cestnou premávkou a dopravnými nehodami. Pri riešení takýchto problémov našich klientov spolupracujeme s viacerými znalcami, najmä z odboru zdravotníctva a odboru cestnej dopravy.

Spolupracujeme aj s vybranými notárskymi a exekútorskymi úradmi a spoločnosťami špecializujúcimi sa na získavanie informácií o dlžníkoch a vymáhanie pohľadávok, čo výrazne zefektívňuje právnu ochranu našich klientov.

U nás sú vždy rozhodujúce osobné preferencie každého klienta a špecifiká každého jednotlivého prípadu.

Naša filozofia

Krásu advokátskeho povolania a čaro služby klientovi možno odhaliť len dlhoročnou každodennou poctivou prácou pre klienta. Advokácia je nielen prácou, pracovnou činnosťou ale „povolaním“ v najčistejšom slova zmysle. Povolaním k službe klientovi, odbornosti, kvalifikovanosti a kvalite. Povolanie ako vyššia forma práce však musí spôsobovať jeho vykonávateľovi radosť. A my toto povolanie vykonávame skutočne radi, poskytovanie právnych služieb našim klientom nás skutočne baví.

Hoci je advokácia povolaním slobodným, musí k slobode pristupovať vysoká miera zodpovednosti. Zodpovednosť je tak podľa nášho názoru jedným zo základných pilierov kvalitnej advokácie. A to zodpovednosť nielen právna, ale predovšetkým osobná-ľudská. Na tomto pilieri budujú všetci členovia advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. vzájomnú dôveru medzi nami ako advokátmi a našimi klientmi. Tá je totiž dôležitým druhým pilierom výkonu advokácie členmi našej advokátskej kancelárie. Z neho potom vychádza i tretí pilier, spočívajúci v dôvernosti vzťahu advokáta a klienta a absolútna mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách, zverených klientom advokátovi. Tieto skutočnosti a informácie sú našimi členmi vždy použité len v záujme a na prospech klienta.

Všetci členovia advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co. s.r.o. si hlboko uvedomujú dôležitosť vyššie uvedených princípov a dôsledne ich uplatňujú vo svojej každodennej praxi poskytovania právnych služieb našim klientom. O pravdivosti tohto výroku sa presvedčí každý náš klient onedlho po tom, čo nám prejaví dôveru zverením svojho právneho problému našim vysoko kvalifikovaným, odborne zdatným a všestranne nadaným pracovníkom.

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. Vám poskytne právne služby v mnohých oblastiach práva v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

News

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.