Úvod / Náš tím / JUDr. Dominik Okenica

JUDr. Dominik Okenica

Pozícia:

advokát, partner

Hlavné zameranie:

 • tvorba legislatívy civilných a bezpečnostných právnych noriem
 • právo obchodných spoločností
 • občianske a obchodné záväzkové právo
 • správne právo, správne súdnictvo
 • trestné právo – riešenie dopravných nehôd
 • telekomunikačné právo a právo IT
 • autorské právo
 • doménové právo
 • rozhodcovské konanie

Pracovné skúsenosti:

 • príprava legislatívnych návrhov civilných a bezpečnostných noriem (Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR)
 • vedenie rokovaní v obchodnoprávnych vzťahoch klientov, zastupovanie záujmov akcionárov na valných zhromaždeniach
 • komplexná príprava due diligence, fúzií a akvizícií
 • zastupovanie klientov vo veciach práva duševného vlastníctva, autorských právach a v sporoch o domény
 • zastupovanie (obhajoba) klientov v priestupkových a trestných konaniach vo veci dopravných nehôd
 • zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch a pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
 • vedenie rozhodcovských konaní, rozhodovanie v rozhodcovských konaniach
 • prednášateľská činnosť „Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“, „Slobodný prístup k informáciám“ a „Správne právo procesné“

Vzdelanie:

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, rok 2000

Rigorózna skúška „Občianske právo v práve Európskej únie a harmonizácia národnej legislatívy, rok 2002 – priznaný titul „JUDr.“  

Právna prax:

15 rokov

 

Späť na náš tím

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.